Image

PRIVĀTUMA POLITIKA 

INTERNETA VIETNES PRIVĀTUMA POLITIKĀ IZMANTOTIE TERMINI 

VDAR – Eiropas Parlamenta un Padomes 2016. gada 27. aprīļa Regula (ES) 2016/679 par fizisku personu aizsardzību attiecībā uz Personas datu apstrādi un šādu datu brīvu apriti un ar ko atceļ Direktīvu 95/46/EK (Vispārīgā datu aizsardzības regula). 

Personas dati – jebkura informācija, kas attiecas uz identificētu vai identificējamu fizisku personu; identificējama fiziska persona ir tāda, kuru var tieši vai netieši identificēt, jo īpaši atsaucoties uz identifikatoru, piemēram, minētās personas vārdu, uzvārdu, identifikācijas numuru, atrašanās vietas datiem, tiešsaistes identifikatoru vai vienu vai vairākiem minētajai fiziskajai personai raksturīgiem fiziskās, fizioloģiskās, ģenētiskās, garīgās, ekonomiskās, kultūras vai sociālās identitātes faktoriem. 

Personas datu apstrāde – jebkura ar Personas datiem vai Personas datu kopumiem veikta darbība vai darbību kopums, ko veic ar vai bez automatizētiem līdzekļiem, piemēram, datu vākšana, reģistrācija, organizēšana, strukturēšana, glabāšana, pielāgošana vai pārveidošana, atgūšana, aplūkošana, izmantošana, izpaušana, nosūtot, izplatot vai citādi darot tos pieejamus, saskaņošana vai kombinēšana, ierobežošana, dzēšana vai iznīcināšana. 

Pārzinis – fiziska vai juridiska persona, kas viena pati vai kopīgi ar citām nosaka Personas datu apstrādes mērķus un līdzekļus. 

Apstrādātājs – fiziska vai juridiska persona, publiska iestāde, aģentūra vai cita struktūra, kura pārziņa vārdā apstrādā Personas datus. – Datu subjekts – tieši vai netieši identificēta vai identificējama fiziska persona – Interneta vietnes www.kurbadsserviss.lv apmeklētāji un lietotāji.

VISPĀRĪGIE NOTEIKUMI 

Šīs Interneta vietnes privātuma politika (turpmāk – Privātuma politika) ir SIA “Kurbads kravas auto serviss” noteikumi, kas izstrādāti ar mērķi sniegt informāciju par SIA “Kurbads kravas auto serviss” veiktās Personas datu apstrādes mērķiem Interneta vietnē www.kurbadsserviss.lv, tiesisko pamatu, apjomu, aizsardzību, apstrādes un glabāšanas termiņu, Personas datu ieguves avotiem, Personas datu saņēmējiem, kā arī Datu subjekta tiesībām Personas datu iegūšanas un apstrādes laikā. 

Ar pilnu SIA “Kurbads kravas auto serviss” Personas datu apstrādes privātuma politiku iespējams iepazīties pēc pieprasījuma, nosūtot pieprasījumu uz SIA “Kurbads kravas auto serviss” elektroniskā pasta adresi auto@kurbadsserviss.lv.

DATU PĀRZINIS 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” 

Reģistrācijas numurs: 50003339941 

Juridiskā adrese: Mazjumpravas iela 24, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV-1063 Kontakti: auto@kurbadsserviss.lv.

KONTAKTPERSONA PERSONAS DATU APSTRĀDES JAUTĀJUMOS 

Jautājumu gadījumā par SIA “Kurbads kravas auto serviss” veikto Personas datu apstrādi lūgums sazināties ar mums, nosūtot ziņu uz elektroniskā pasta adresi auto@kurbadsserviss.lv.

APSTRĀDĀTO PERSONAS DATU KATEGORIJAS UN MĒRĶIS 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” interneta vietne www.kurbadsserviss.lv (turpmāk – Interneta vietne) apstrādā Personas datus, sniedzot klientiem iespēju iepazīties ar SIA “Kurbads kravas auto serviss” piedāvāto pakalpojumu klāstu. SIA “Kurbads kravas auto serviss” apstrādā šādas turpmāk norādītās Personas datu kategorijas šādiem konkrētiem mērķiem: 

Personas datu apstrādes mērķis 
No Interneta vietnes kontaktformas iegūto pieteikumu vai ziņu 
saņemšana un administrēšana.
Apstrādāto Personas datu kategorijas 
Kontaktinformācija – E-pasts, Vārds, Uzvārds 
Cita informācija – ziņas vai pieprasījuma nosaukums un saturs
Interneta vietnes darbības, 
analītikas un funkciju 
nodrošināšanai
Sīkdatnes un to glabātā informācija
Atgādinājumu nosūtīšanai, kā arī atbilžu sniegšanai uz saņemtajiem jautājumiem.Identifikācijas dati – vārds;
Kontaktinformācija – e-pasts;
Cita informācija – informācija par pieprasījumu vai
atstāto ziņu.
Lai administrētu ienākošos pakalpojuma pieprasījumus, sagatavotu un izrakstītu rēķinus, nodrošinātu maksājumu veikšanas iespējas, sniegtu pakalpojumu un sazinātos ar klientu neskaidrību gadījumā.Maksājumu veikšanai, rēķinu izrakstīšanai, informācija, kas nepieciešama, lai sniegtu pieprasītos pakalpojumus: Vārds, Uzvārds, IBAN, Uzņēmuma nosaukums, Juridiskā adrese, e-pasts, tālruņa numurs

PERSONAS DATU APSTRĀDES TIESISKAIS PAMATS 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” apstrādā Personas datus, balstoties uz šādiem VDAR 6. pantā minētajiem tiesiskajiem pamatiem: 

Līguma noslēgšana un izpilde – lai nodrošinātu saņemto pieteikumu vai ziņu apstrādi, īstenotu līguma noslēgšanu un turpmāku pakalpojumu sniegšanu . 

Leģitīmās intereses – lai nodrošinātu Datu subjektu vai SIA “Kurbads kravas auto serviss” tiesību un interešu aizstāvību, īstenotu SIA “Kurbads kravas auto serviss” leģitīmās intereses veikt tiešā mārketinga aktivitātes, sniegtu atbildes uz Datu subjektu informācijas pieprasījumiem vai sūdzībām. 

Juridisko pienākumu izpildei – lai SIA “Kurbads kravas auto serviss” saskaņā ar tai saistošajiem un spēkā esošajiem Latvijas Republikas un ES normatīvajiem aktiem pildītu tai noteiktos juridiskos pienākumus attiecībā pret sevi, Datu subjektu, valsts un pašvaldības iestādēm, kā arī trešajām personām, piemēram, sastādītu un noslēgtu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus darījumu apliecinošus dokumentus, izrakstītu likumā noteiktajām prasībām atbilstošus rēķinus par pakalpojumu sniegšanu; Piekrišana– atsevišķos gadījumos Datu subjektu Personas datu apstrāde var tikt veikta, saņemot brīvu un nepārprotamu piekrišanu. Šādu piekrišanu SIA “Kurbads kravas auto serviss” var lūgt Datu subjektam sniegt citām datu apstrādes darbībām, ja tas nepieciešams leģitīmu mērķu sasniegšanai un nekādi neapdraud klienta tiesības un brīvības, piemēram, sīkdatņu izvietošanai un ar Interneta vietnes saistīto apmeklējumu analītikai.

PERSONAS DATU IEGUVES AVOTI 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” galvenais no Interneta vietnes iegūto Personas datu ieguves avots ir pats Datu subjekts , piemēram, saņemot ziņu no Datu subjekta aizpildītās Interneta vietnē izvietotās kontaktformas. Personas datus SIA “Kurbads kravas auto serviss” var iegūt arī, ja Datu subjekts brīvprātīgi sazinājies ar datu Pārzini, kā arī līgumu slēgšanas procesā. SIA “Kurbads kravas auto serviss” var iegūt Personas datus arī no citiem Personas datu ieguves avotiem. Citi Personas datu ieguves avoti var būt:

Publiskas datu bāzes 

No sadarbības partneriem iegūta informācija 

PERSONAS DATU APSTRĀDĀTĀJI 

Lai nodrošinātu Interneta vietnes darbību un saistību izpildi attiecībā pret Datu subjektu, SIA “Kurbads kravas auto serviss” ir tiesīga piesaistīt un pilnvarot ārpakalpojumu sniedzējus veikt atsevišķas darbības SIA “Kurbads kravas auto serviss” uzdevumā, piemēram, piesaistot IT pakalpojumu sniedzējus vai citus sadarbības partnerus. Ja, pildot šos uzdevumus, SIA “Kurbads kravas auto serviss” pilnvarotās personas apstrādā SIA “Kurbads kravas auto serviss” rīcībā esošos Datu subjekta datus, attiecīgā uzdevuma veicēji ir uzskatāmi par SIA “Kurbads kravas auto serviss” rīcībā esošo Personas datu Apstrādātājiem, un SIA “Kurbads kravas auto serviss” ir tiesības nodot Apstrādātājiem šo darbību veikšanai vajadzīgos Datu subjekta Personas datus tādā apmērā, kādā tie nepieciešami darbību veikšanai. 

Informāciju par Apstrādātāju rīcībā esošajiem Datu subjekta Personas datiem un Apstrādātāju apakšapstrādātājiem SIA “Kurbads kravas auto serviss” nodrošina pēc Datu subjekta pieprasījuma.

PERSONAS DATU NODOŠANA TREŠAJĀM PERSONĀM 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” rīcībā esošie Personas dati netiek nodoti trešajām personām, izņemot gadījumos, kuros: 

– attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju; 

– Personas datu nodošanai Datu subjekts devis skaidru, nepārprotamu piekrišanu; 

– izpaust Personas datus ir SIA “Kurbads kravas auto serviss” pienākums ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā; 

– SIA “Kurbads kravas auto serviss” leģitīmo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura aizskārusi SIA “Kurbads kravas auto serviss” leģitīmās intereses. 

Nododot Personas datus trešajām personām, SIA “Kurbads kravas auto serviss” izvērtē trešās Personas datu aizsardzības un apstrādes aizsardzības līmeni atbilstoši normatīvajiem aktiem, lai nodrošinātu pēc iespējas lielāku Datu subjekta informācijas aizsardzību.

PERSONAS DATU AIZSARDZĪBA 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” aizsargā Datu subjekta Personas datus, izmantojot mūsdienu tehnoloģiju iespējas, ņemot vērā pastāvošos privātuma riskus un SIA “Kurbads kravas auto serviss” saprātīgi pieejamos organizatoriskos, finansiālos un tehniskos resursus, tajā skaitā, izmantojot šādus drošības pasākumus: 

– nodrošina aizsardzību pret neautorizētu pieeju SIA “Kurbads kravas auto serviss” iekšējās IT sistēmās, uzturētajās datu bāzēs un elektroniskajā pastā glabātajiem Datu subjekta Personas datiem 

– SIA “Kurbads kravas auto serviss” tīmekļa vietnes www.kurbadsserviss.lv darbībā izmanto SSL drošības sertifikātu, nodrošinot šifrētu datu pārraidi starp Datu subjektu un serveri, uz kura glabājas caur Interneta vietni saņemtie Datu subjekta Personas dati; 

– piešķir ierobežotam SIA “Kurbads kravas auto serviss” nodarbināto personu lokam tikai darba pienākumiem atbilstošas piekļuves tiesības SIA “Kurbads kravas auto serviss” iekšējo IT sistēmu un datu bāžu izmantošanai; 

SAITES UZ CITĀM VIETNĒM UN SOCIĀLIE TĪKLI 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” Interneta vietnē var tikt izvietotas saites, kuras ved uz citām interneta vietnēm. SIA “Kurbads kravas auto serviss” nekontrolē un nav atbildīga par saturu, ko nodrošina trešās puses tīmekļa vietne vai Personas datus, kurus ievāc trešās puses interneta vietne. Ņemot vērā, ka SIA “Kurbads kravas auto serviss” izmanto šādus sociālo mediju tīklus: 

Instagram 

Informējam, ka dodoties uz iepriekšminētajām un citām saitēm, Datu subjekta Personas datu apstrādei tiek piemērota šo trešo pušu Personas datu apstrādes politika. Lūgums iepazīties ar trešo pušu privātuma politikām attiecīgās vietnes sadaļā par privātumu. 

PERSONAS DATU GLABĀŠANAS TERMIŅI

Personas dati komerciālu paziņojumu sūtīšanas nolūkā, kā arī, lai nodrošinātu atbildi uz ienākošo Datu subjektu ziņām, tiek glabāti tik ilgi, līdz Datu subjekts atsauc piekrišanu vai izsaka iebildumus pret Personas datu apstrādi, vai arī 6 (sešus) mēnešus pēc pakalpojumu sniegšanas. 

SĪKDATNES 

SIA “Kurbads kravas auto serviss” informē, ka Interneta vietnes www.kurbadsserviss.lv darbības nodrošināšanai, lietotāju, proti, Interneta vietnes apmeklētāju, pieredzes uzlabošanai, kā arī lietotāju statistikas iegūšanai Interneta vietnē tiek izmantotas sīkdatnes. 

Sīkdatnes ir neliela izmēra faili, kas tiek noglabāti Interneta vietnes apmeklētāju (turpmāk – Lietotāju) ierīcēs. Brīdī, kad Lietotājs izmanto SIA “Kurbads kravas auto serviss” Interneta vietni, mūsu sistēma nolasa šīs sīkdatnes un attiecīgi pielāgo iestatījumus. Tādējādi sīkdatnes ir kā atslēga, ar kuru Jūsu pārlūks pieprasa pielāgotu informāciju. Sīkdatnes izmanto arī citām funkcijām, piemēram, statistikas iegūšanai. 

Interneta vietnē var tikt izmantotas šādas sīkdatnes: 

Obligātās sīkdatnes – nodrošina pielāgotu interneta vietnes darbību Lietotāja veiktajām izvēlēm, piemēram, sīkdatņu politikas apstiprinājuma saglabāšanu. Sīkdatnes nepieciešamas, lai lietotājs spētu izmantot interneta vietnes funkcijas pilnvērtīgi, kā arī pārvietoties pa vietni. Bez šīm sīkdatnēm nav iespējams lietotājam nodrošināt vietnes piedāvātos pakalpojumus, tās ir būtiskas vietnes nodrošināšanai. 

Funkcionalitātes sīkdatnes – Sīkdatnes, kuras nodrošina personalizētu un labāku lietotāja pieredzi – tās ievāc informāciju par lietotāja paradumiem mājaslapā (biežāk apmeklētās lapas, atceras valodas izvēli vai log-in datus), kā arī nodrošina spēju skatīties video vai veikt dažādas darbības vietnē. Sīkdatnes var tikt anonimizētas un neglabā informāciju par citu vietņu apmeklējumu. 

SĪKDATŅU APAKŠKATEGORIJAS UN DARBĪBAS LAIKS 

Katrai sīkdatnei ir piešķirts darbības laiks, cik ilgi tā glabā iegūtos Personas datus un tos apstrādā. Sīkdatnei var arī nebūt piešķirts konkrēts darbības laiks, šādas sīkdatņu kategorijas var tikt iedalītas vēl divās apakškategorijās – sesijas un pastāvīgajās sīkdatnēs, kuras raksturo sīkdatnes darbības raksturu un laiku: 

  • Sesijas sīkdatnes – tiek izvietotas uz vietnes apmeklējuma laiku un iegūtā informācija netiek glabāta ilgāk kā vietnes apmeklējuma sesija.
  • Pastāvīgās sīkdatnes – informācija tiek izvietota un saglabāta uz lietotāja datora arī pēc vietnes apmeklējuma beigām. Informācijas glabāšanas termiņš katrai sīkdatnei var atšķirties. 

GOOGLE ANALYTICS 

Lai SIA “Kurbads kravas auto serviss” labāk izprastu vietnes apmeklētāju darbības, SIA “Kurbads kravas auto serviss” izmanto Google Analytics tīmekļa analīzes platformas pakalpojumus – Lietotāju ierīcē tiek noglabāta Google Analytics sīkdatne, kas, apvienojumā ar SIA “Kurbads kravas auto serviss” vietnē iestrādāto kodu, ievāc informāciju par Lietotāju apmeklējumu un nosūta to uz Google serveriem. Secīgi, SIA “Kurbads kravas auto serviss” piekļūst šai statistikai, analizē to, un attiecīgi pielāgo vietni Lietotāju vajadzībām. Ievāktā informācija tiek anonimizēta pirms Google to uzglabā savos serveros. Google Analytics ievāktā informācija: 

– Pārlūkprogrammas veids un versija, 

– Ierīces operētājsistēmas veids, 

– Iepriekš apmeklētās vietnes URL, 

– IP adrese, 

– Veiktā servera pieprasījuma laiks. 

Gadījumā, ja Lietotājs nevēlas, lai Google Analytics apstrādā attiecīgās Personas datus, uzstādot Google Analytics Opt-out programmu savā ierīcē, Lietotājs šādu sīkdatņu izvietošanu un analīzi var apturēt. (Google Chrome Opt-out rīks pieejams: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=en

HOTJAR 

Šī Interneta vietne izmanto Hotjar analītikas rīka pakalpojumus. Hotjar izmanto šādiem nolūkiem: 

  • Lai labāk izprastu Lietotāju vajadzības un optimizētu SIA “Kurbads kravas auto serviss” Interneta vietnes Lietotāju pieredzi. 
  • Lai labāk izprastu Lietotāja pieredzi vietnē (piemēram, cik ilgi Lietotājs vidēji uzturās katrā no vietnes apakšlapām vai uz kādām saitēm Lietotājs klikšķina), kas ļauj veidot un uzturēt atbilstošu nodrošināto SIA “Kurbads kravas auto serviss” pakalpojumu. Balstoties uz Lietotāju atsauksmēm. 

Hotjar izvieto sīkdatnes un citas tehnoloģijas, lai ievāktu Personas datus par Lietotāju paradumiem un to ierīcēm. Tajā skaitā, ievācot informāciju par Lietotāja ierīcas IP adresi (tiek apstrādāta tikai kamēr Lietotājs izmanto vietni un tiek glabāta, informāciju pseidonimizējot), ierīces ekrāna izmēru, ierīces veidu (unikāli ierīču identifikatori), pārlūkprogrammas informāciju, ģeogrāfisko atrašānās vietu (tikai informācija par valsti), kā arī valodas izvēli SIA “Kurbads kravas auto serviss” Interneta vietnē.

Hotjar visu SIA “Kurbads kravas auto serviss” uzdevumā apstrādāto informāciju pseidonimizē. Hotjar ir līgumiski aizliegts no SIA “Kurbads kravas auto serviss” iegūto informāciju pārdot. Vairāk informāciju par Hotjar datu apstrādes politiku var iegūt apmeklējot Hotjar vietni: https://help.hotjar.com/hc/en-us/categories/115001323967-About-Hotjar

STRIPE

Lai SIA “Kurbads kravas auto serviss” varētu nodrošināt Datu subjektiem iespēju norēķināties par vietnē piedāvātajiem pakalpojumiem, SIA “Kurbads kravas auto serviss” izmanto Stripe maksājumu iniciēšanas pakalpojumu sniedzēja pakalpojumus. Lai nodrošinātu maksājumu iniciēšanas pakalpojuma funkcionalitāti, vestu grāmatvedību, veiktu aprēķinus rēķinu sastādīšanai, uzlabotu lietotāja pieredzi, Stripe apstrādā šādus Datu subjekta personas datus: 

– Dati par darījumu: vārds, uzvārds, e-pasta adrese uz kuru tiek nosūtīts rēķins, apmaksātais pakalpojums, bankas kartes numurs, CVC numurs, kartes derīguma termiņš, maksājuma veids. 

Ar vairāk informāciju par Stripe veikto personas datu apstrādi iespējams iepazīties: https://stripe.com/en-lv/privacy#1-personal-data-that-we-collect-and-how-we-use-and-share-it 

SĪKDATŅU ATSPĒJOŠANA 

Visas sīkdatnes, izņemot Obligātās jeb vietnes darbības nodrošināšanai nepieciešamās sīkdatnes ir iespējams kontrolēt vai dzēst. Vairums Interneta pārlūkprogrammu var iestatīt tā, lai tiktu bloķēta sīkdatņu saglabāšana ierīcē. Ņemiet vērā, ka tad Jums atsevišķi iestatījumi būs jāpielāgo katru reizi, kad apmeklēsiet vietni, turklāt, iespējams, daži pakalpojumi un funkcijas vietnē nedarbosies. Ar plašāku informāciju par sīkdatņu atspējošanu iespējams iepazīties šeit: https://www.aboutcookies.org/.

DATU SUBJEKTA TIESĪBAS UN TO ĪSTENOŠANA 

Datu subjektam ir tiesības saņemt informāciju par to, kādi Personas dati ir SIA “Kurbads kravas auto serviss” pārvaldībā saistībā ar Datu subjekta Personas datu apstrādi, un pieprasīt piekļuvi saviem Personas datiem, to labošanu, papildināšanu vai dzēšanu, ierobežot datu apstrādi, kā arī iebilst pret to, tajā skaitā pret Personas datu apstrādi, kas tiek veikta pamatojoties uz SIA “Kurbads kravas auto serviss” leģitīmajām interesēm, kā arī izmantot tiesības uz datu pārnesamību, ciktāl SIA “Kurbads kravas auto serviss” to spēj tehniski nodrošināt. Datu subjekta tiesības tiek īstenotas tiktāl, cik tas nav pretrunā ar SIA “Kurbads kravas auto serviss” pienākumiem, kuri noteikti normatīvajos aktos.

Datu subjekts var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, nosūtot pieprasījumu par Datu subjekta tiesību īstenošanu SIA “Kurbads kravas auto serviss” elektroniskā pasta adresi: auto@kurbadsserviss.lv.

Atbildi SIA “Kurbads kravas auto serviss” nosūta uz Datu subjekta elektroniskā pasta adresi 30 dienu laikā no brīža, kad AS SIA “Kurbads kravas auto serviss” kontaktpersona Personas datu apstrādes jautājumos saņēmusi Datu subjekta pieprasījumu, vai, nosūtot pa pastu, ierakstītas vēstules formā. Ja pirms atbildes sniegšanas rodas nepieciešamība precizēt informāciju vai veikt detalizētāku izpēti, atbilde var prasīt ilgāku laika periodu par 30 dienām, atkarībā no pieprasījuma satura, bet ne ilgāk par 60 dienām. 

Strīdi, kas saistīti ar Personas datu apstrādi, risināmi sarunu ceļā starp Datu subjektu un SIA “Kurbads kravas auto serviss”. Ja Datu subjekts uzskata, ka tā Personas datu apstrāde pārkāpj personas tiesības un intereses saskaņā ar piemērojamajiem normatīvajiem aktiem, Datu subjektam ir tiesības vērsties ar sūdzību pie SIA “Kurbads kravas auto serviss” kontaktpersonas Personas datu apstrādes jautājumos, iesniedzot sūdzības iesniegumu par SIA “Kurbads kravas auto serviss” veikto Personas datu apstrādi, vai vēršoties Latvijas Republikas Datu valsts inspekcijā, adrese: Blaumaņa iela 11/13-11, Rīga, LV-1011, Latvija, elektroniskā pasta adrese: info@dvi.gov.lv.

KURBADS DBC